V Izoli ponovne volitve?

Tako so prepisali na obali, tako prepisem js sm :)
Na mojem blogu pisem se druge zadeve, sm se mi pa ne da tudi zato kr sta oba bloga na siblogs pa nebi rad da sta enaka naslova iz enakega bloga skoraj, enake osebe in tko, nek spam grd, bi ljudje misnli da iscem pozornost :) ce koga kaj zanima naj klikne na http://blog.zurka.us/

Tomislav Kloko??ovnik je v??eraj podal na ob??inski svet pritoA3bo zoper ob??insko volilno komisijo (OVK), ki je zavrnila njegov ugovor in ugotovila, da med volitvami ni priA!lo do ve??jih nepravilnosti, ki bi vplivale na volilni izid. Kot je novinarjem povedal odgovorni za odnose z javnostjo stranke Izola je naA!a, Darko Grad, je pritoA3ba podobno sestavljena kot zavrnjeni ugovor, v njej pa je “nekaj novih in bolj podkrepljenih dokazov glede nepravilnosti, ki so se dogajale”.

Konstitutivna seja novega izolskega ob??inskega sveta, kjer bodo obravnavali Kloko??ovnikovo pritoA3bo bo 30. novembra, je povedal odgovorni za stike z javnostjo na ob??ini Izola Danilo Marko??i??. V omenjenem ugovoru je Kloko??ovnik predlagal, da OVK razveljavi glasovanje v delu, ki se nanaA!a na glasovanje po poA!ti, kjer so glasovali predvsem volivci iz izolskega doma upokojencev, in delo volilnega odbora na voliA!??u v Maliji ter v tem obsegu odredi ponovno glasovanje.

Po Gradovih besedah so v ??asu priprave pritoA3be dali vlogo za vpogled v volilno gradivo, odobrili naj bi jim vpogled v zapisnike volilnih odborov, niso pa jim odobrili pogleda v volilne imenike in v neveljavne glasovnice z obrazloA3itvijo, da bi bilo s tem krA!eno varstvo osebnih podatkov. Po Gradovih besedah takA!na odlo??itev OVK krati pravico sodelovanja pri delu OVK in pravico dokumentiranja pritoA3be.

Na podlagi ugotovitev pri pregledovanju zapisnikov je po njegovih besedah pritoA3ba dopolnjena z novimi dokazi. Po vpogledu v zapisnik o delu volilnih odborov so ugotovili, da naj bi OVK od tiskarjev dobila 13.019 glasovnic, volilnim odborom pa naj bi po uradnih podatkih razdelili 13.014 glasovnic. Grad se ob tem spraA!uje, kje je bilo v ??asu glasovanja ostalih pet glasovnic. Kot je A!e povedal, se je po glasovanju po uradnih podatkih vrnilo 13.023 glasovnic, brez upoA!tevanja glasovnice z voliA!??a Malija, ki je bila po besedah OVK neveljavna.

V zapisniku volilnega odbora v Baredih je po Gradovih besedah navedeno, da so prevzeli 107 glasovnic, vrnjenih pa naj bi jih bilo 117. Kloko??ovnikovemu zaupniku na voliA!??u naj bi tudi zavrnili zahtevo po A!tetju glasovnic. V zapisniku naj bi A!e zapisali, da je bilo vrnjenih 59 praznih glasovnic ter 33 glasovnic z glasom za Kloko??ovnika in 25 za Pe??anovo, skupaj torej 58 izpolnjenih in nobene neveljavne, kar je 117 glasovnic. Grad je razloA3il, da “iz teh razlogov obstaja sum, da so imeli na Baredih na za??etku 10 glasovnic viA!ka”. Dodal je A!e, da naj bi v tem odboru sodeloval tudi sin Pe??anove.

Teoreti??no obstaja moA3nost, da bi v izolski ob??ini morali ponoviti volitve. V??eraj je odvetnik Franci Matoz v imenu Kloko??ovnika vloA3il dve lo??eni pritoA3bi: eno na izolski ob??inski svet in drugo na upravno sodiA!??e v Novi Gorici. Prva je posledica zavrnjenega ugovora na domnevne nepravilnosti pri postopkih ob??inske volilne komisije, druga pa oporeka poro??ilu o izidu volitev. V njej se odvetnik sklicuje na zakon o upravnem postopku, ki dolo??a, da bi se moral Alojz Pe??an izlo??iti iz dela komisije, saj je moA3 izolske A3upanje Brede Pe??an.

O??itno bo izolski primer kar trd oreh za slovensko pravno stroko, saj podobnih primerov doslej A!e niso imeli, veljavni zakoni pa o??itno dopuA!??ajo razli??ne razlage in pravne poti. Lokalni politi??ni strategi so najve?? pozornosti namenili razmerju mo??i v ob??inskem svetu. V taboru Brede Pe??an so prepri??ani, da bo A3upanji na seji ??ez teden dni uspelo dokazati, da ima ve??insko podporo. To bi se jasno izkazalo, ??e bi ve??ina zavrnila Kloko??ovnikovo pritoA3bo. Ne glede na izid glasovanja v svetu pa je jasno, da se bo ena ali druga stran pritoA3ila na upravno sodiA!??e. 

Ve?? v Delu…

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: