LetoA!nje Mature Unrevealed :D

Ukradli najstroA3je varovano skrivnost: maturanti se bodo morda ponovno potili

Poli za maturo iz nemA!??ine in psihologije postali javni, A!e preden so ju na mize dobili dijaki – Ni A!e jasno, ali bo DrA3avnemu izpitnemu centru uspelo zagotoviti rezervno razli??ico izpitnih pol iz nemA!??ine in kaj bo z veljavnostjo mature iz psihologije

LJUBLJANA – Kot nam je v??eraj zjutraj povedala TjaA!a Raji?? z DrA3avnega izpitnega centra (Dic), ni nobenega dvoma, da je tisti ali tista, ki nam je v ponedeljek po poA!ti poslal(a) kopije 3. izpitne pole za maturo iz psihologije in 2. izpitne pole iz nemA!??ine, imel v rokah prave izpitne pole, do katerih ima dostop le nekaj ljudi. Kako se je to lahko zgodilo oziroma kdo je zakrivil izdajo uradne tajnosti, na DrA3avnem izpitnem centru v??eraj uradno niso niti ugibali; ker gre za sum kaznivega dejanja, so vso zadevo predali policiji. Kot so nam povedali na Dicu, so o Dnevnikovem odkritju v??eraj obvestili tudi DrA3avno komisijo za sploA!no maturo, ki bo odlo??ila, ali bodo izpitne naloge iz psihologije, ki so pred??asno postale javne, razveljavljene ali ne.

ZAVAJAJO?OI A1IG?

Takoj po naA!em klicu so zadevo za??eli raziskovati tudi na DrA3avnem izpitnem centru oziroma na idrijski Gimnaziji Jurija Vege. Na kopijah izpitnih pol, ki so priromale v naA!e uredniA!tvo, je bil namre?? odtisnjen originalen A3ig idrijske gimnazije, natan??neje njene knjiA3nice. Tako je bilo vsaj videti. Strokovna sodelavka DrA3avnega izpitnega centra Matejka A1agar, ki se je v??eraj zjutraj takoj odpeljala na idrijsko gimnazijo, pri preverjanju, ali so na A!oli spoA!tovali pravila o varovanju izpitne tajnosti, ni ugotovila nobenih krA!itev. Enako nam je zagotovil tudi ravnatelj gimnazije Borut Hvalec. “Na A!oli nismo naredili nobene napake. Izpitno gradivo smo hranili in razdelili natan??no po predpisih, odtujena ni bila nobena pola. Za nemA!??ino ??akajo neodprte ovojnice A!e v omari, za psihologijo so vse izpitne pole v ovojnicah. Prav tako ni bila odprta ali poA!kodovana nobena ovojnica. ?Oe bi se to zgodilo, bi nadzorni u??itelji oziroma ??lani A!olske maturitetne komisije zanesljivo opazili,” je prepri??an Hvalec. Zakaj se je na kopijah izpitnih pol znaA!el A3ig njihove knjiA3nice, ne ve. “Predvidevam, da je ponarejen. Na A!oli namre?? obstaja en sam tak A3ig, ki nam ni bil nikoli odtujen. Z njim knjiA3ni??arka ozna??uje knjige, ki so last naA!e knjiA3nice.”

KLJUB JASNIM PRAVILOM MATURA “IZCURLJALA”

Kot nam je razloA3ila vodja logistike na Dicu Darja Domajnko, so pravila ravnanja z izpitnim gradivom zelo jasna. Vse A!ole (letos jih je bilo 87) dobijo zape??ateno izpitno gradivo istega dne, v roku dveh ur. A?ola nato potrdi, da je dobila ustrezno A!tevilo izpitnih pol (te so po pet za isti predmet pakirane v posebni ovojnici, ki je ni mogo??e odpreti, ne da bi se to poznalo), ali pa sporo??i, da jih nima dovolj. V tem primeru na Dicu preverijo, ali je to res, saj so vse izpitne pole kodirane, kar jim omogo??a sledljivost oziroma da natanko vedo, koliko in katerih izpitnih pol so poslali na dolo??eno A!olo. ?Oe ugotovijo, da so imeli na A!oli prav, jim poA!ljejo dodatne pole, ??e ne, mora A!ola ovojnice spet preA!teti…

Pravila, ki so bila zadnji?? dopolnjena leta 2002, dolo??ajo, da morajo imeti A!ole za hrambo gradiva posebne A3elezne omare; njen klju?? imata le predsednik in tajnik A!olske maturitetne komisije, ki imata edina dostop do gradiva. Ovojnice z izpitnimi polami se smejo odpreti natanko pet minut pred izpitom, in sicer v razredu, v prisotnosti kandidatov. Po koncu izpita izpitno gradivo prav tako pred o??mi dijakov vloA3ijo v nove posebne ovojnice, ki jih nato v zavarovani poA!tni vre??i poA!ta odpelje na Dic v Ljubljano. V ovojnico dajo tudi ostanke pretrganih ovojnic. Kot so nam povedali na Dicu, bodo zdaj vse gradivo, vklju??no z odrezki ovojnic, pregledali kriminalisti.

BREZ ODGOVOROV

TjaA!a Raji?? nam je A!e povedala, da ??lani maturitetnih predmetnih komisij ne vedo, katera razli??ica pripravljenih izpitnih pol se bo v resnici pisala v dolo??enem roku. V komisiji namre?? pripravijo ve?? razli??ic (te vidi tudi lektor), izmed teh pa nato DrA3avna komisija za sploA!no maturo z A3rebom dolo??i pravo. To vidijo le koordinatorji za posamezni predmet (to so usluA3benci Dica), oblikovalec in trije tiskarji, ki v posebni tiskarni v varovanih prostorih Dica pole stiskajo. Vsi morajo podpisati posebne izjave, s katerimi se zaveA3ejo k varovanju izpitne tajnosti. Drugi usluA3benci, vklju??no z direktorjem – tako Raji??eva – ne poznajo vsebine izpitnih pol.

Za komentar hudega zapleta pri letoA!nji spomladanski maturi smo v??eraj poprosili najbolj odgovorna ??loveka v drA3avi: direktorja Dica Darka Zupanca in ministra Milana Zvera. Prvi zaradi prezaposlenosti v??eraj ni dajal izjav, drugi pa nam je po svoji tiskovni predstavnici popoldne sporo??il le to, da ??aka na uradno poro??ilo DrA3avnega izpitnega centra, naj se obrnemo nanj in da je vsa zadeva predana policiji.

Vir: dnevnik.si (prepisan je celotni ??lanek, ne rabite hodit gledat :D )
A?e nekaj ve?? (al piA!e manj?) lahko preberete na 24ur.com in na triera.net

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: